Loading...
Transportné služby2019-09-19T20:52:56+02:00

Na čom nám záleží:

Našou prioritou je predovšetkým zabezpečiť našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu prepravu. Preto kladieme veľký dôraz na výber našich zamestnancov a zároveň im pravidelne zabezpečujeme školenia, potrebné pre bezpečnú prepravu.

Váš tovar je prepravovaný moderným dopravným parkom s emisiou škodlivín EURO6.

Technický stav vozidiel je pravidelne kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch.

Cesta Vašej zásielky je riadená a monitorovaná satelitným systémom GPS, pomocou ktorého dokážeme určiť presnú polohu všetkých našich vozidiel v celej Európe. V záujme ochrany životného prostredia a taktiež kvôli rýchlejšiemu doručovaniu tovaru kombinujeme naše prepravy aj s inými druhmi dopravy.

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou:

 • kamión prepravovaný na vlaku
 • náves prepravovaný na vlaku

         

Spoločnosť  Sodema s.r.o. dokáže zabezpečiť viacero druhov prepráv:

 • Špecializujeme sa na prepravy železa s muldovými návesmi, ktoré majú vyberateľnú podlahu na naloženie železných zvitkov do koryta návesu.
 • Máme vybavené vozidlá a vyškolených zamestnancov na prepravu nebezpečného tovaru ADR.
 • Zabezpečujeme aj kontajnerovú prepravu so špeciálnymi skladacími kontajnermi.

 

Politika kvality

 1. Manažment SODEMA s.r.o. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2015, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný systém manažérstva kvality (SMK) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
 1. Manažment tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 1. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu.
 1. Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 1. Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 1. Spoločnosť  uplatňuje princíp  prevencie  nad princípom odhaľovania nezhôd.
 1. Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané / závislé.
 1. Politika kvality je záväzná pre všetkých interných a externých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku kvality uplatňovať  v praxi a prijímať  účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK.
 1. Kontrolou dodržiavania  zásad uvedených v tejto Politike kvality je poverený ZVK – Zmocnenec vedenia pre kvalitu v spoločnosti.
 1. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 1. Politika  kvality spoločnosti nadobúda platnosť dňom podpísania.