Kladieme veľký dôraz na výber našich zamestnancov a zároveň im pravidelne zabezpečujeme školenia, potrebné pre bezpečnú prepravu. Váš tovar je prepravovaný moderným dopravným parkom s emisiou škodlivín EURO6. Technický stav vozidiel je pravidelne kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch.

Cesta vašej zásielky je riadená a monitorovaná satelitným systémom GPS, pomocou ktorého dokážeme určiť presnú polohu všetkých našich vozidiel v celej Európe. V záujme ochrany životného prostredia a taktiež kvôli rýchlejšiemu doručovaniu tovaru kombinujeme naše prepravy aj s inými druhmi dopravy.

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou:

 • prináša to radikálne znižovanie emisií
 • kamión prepravovaný na vlaku
 • náves prepravovaný na vlaku
 • úspora času prepravy

Spoločnosť  Sodema s.r.o. dokáže zabezpečiť viacero druhov prepráv:

 • špecializujeme sa na prepravy železa s muldovými návesmi, ktoré majú odnímateľnú podlahu na naloženie železných zvitkov do koryta návesu
 • máme vybavené vozidlá a vyškolených zamestnancov na prepravu nebezpečného tovaru ADR
 • kontajnerová preprava so špeciálnymi skladacími kontajnermiPolitika kvality

 • Manažment SODEMA s.r.o. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2015, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný systém manažérstva kvality (SMK) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
 • Manažment tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 • Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu.
 • Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 • Spoločnosť  uplatňuje princíp  prevencie  nad princípom odhaľovania nezhôd.
 • Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané / závislé.
 • Politika kvality je záväzná pre všetkých interných a externých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku kvality uplatňovať  v praxi a prijímať  účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK.
 • Kontrolou dodržiavania  zásad uvedených v tejto Politike kvality je poverený ZVK – Zmocnenec vedenia pre kvalitu v spoločnosti.
 • Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 • Politika  kvality spoločnosti nadobúda platnosť dňom podpísania.


merely rolex burberry 77375 fashion women caps takes possession of the design of leaping over time and space.swiss luxury rolex knockoff to sell.