https://www.traditionrolex.com/8
https://www.traditionrolex.com/8
SODEMA | Transportné služby

Kladieme veľký dôraz na výber našich zamestnancov a zároveň im pravidelne zabezpečujeme školenia, potrebné pre bezpečnú prepravu. Váš tovar je prepravovaný moderným dopravným parkom s emisiou škodlivín EURO6. Technický stav vozidiel je pravidelne kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch.

Cesta vašej zásielky je riadená a monitorovaná satelitným systémom GPS, pomocou ktorého dokážeme určiť presnú polohu všetkých našich vozidiel v celej Európe. V záujme ochrany životného prostredia a taktiež kvôli rýchlejšiemu doručovaniu tovaru kombinujeme naše prepravy aj s inými druhmi dopravy.

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou:

 • prináša to radikálne znižovanie emisií
 • kamión prepravovaný na vlaku
 • náves prepravovaný na vlaku
 • úspora času prepravy

Spoločnosť  Sodema s.r.o. dokáže zabezpečiť viacero druhov prepráv:

 • špecializujeme sa na prepravy železa s muldovými návesmi, ktoré majú odnímateľnú podlahu na naloženie železných zvitkov do koryta návesu
 • máme vybavené vozidlá a vyškolených zamestnancov na prepravu nebezpečného tovaru ADR
 • kontajnerová preprava so špeciálnymi skladacími kontajnermiPolitika kvality

 • Manažment SODEMA s.r.o. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2015, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný systém manažérstva kvality (SMK) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
 • Manažment tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 • Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu.
 • Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 • Spoločnosť  uplatňuje princíp  prevencie  nad princípom odhaľovania nezhôd.
 • Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané / závislé.
 • Politika kvality je záväzná pre všetkých interných a externých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku kvality uplatňovať  v praxi a prijímať  účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK.
 • Kontrolou dodržiavania  zásad uvedených v tejto Politike kvality je poverený ZVK – Zmocnenec vedenia pre kvalitu v spoločnosti.
 • Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 • Politika  kvality spoločnosti nadobúda platnosť dňom podpísania.


merely rolex burberry 77375 fashion women caps takes possession of the design of leaping over time and space.swiss luxury rolex knockoff to sell.
https://www.traditionrolex.com/8